zmień

Czy

zmień
gplus

Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Comperio.co

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Comperio.co oraz warunki świadczenia przez Fachowo.co na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Comperio.co
 2. Fachowo.co zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Comperio.co jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 4. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Comperio.co, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Comperio.co w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. DEFINICJE

 1. Comperio.co – prowadzona przez Fachowo.co w kilku językach porównywarka sprzętu elektornicznego, dostępna również w ramach innych serwisów partnerskich Comperio.co.
 2. Fachowo.co – Firma e-thinks z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 23/20, 81-372 Gdynia, powiat Gdynia, woj. pomorskie, posiadająca numer NIP 6731762590 oraz numer REGON 320580082
 3. Kupujący – Użytkownik, który w ramach comperio.co dokonuje porównań sprzętu elektronicznego
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający z Serwisu Comperio.
 6. Sprzęt Elektroniczny - oferowany przez comperio.co sprzęt elektroniczny do porównań w ramach portalu.
 7. Partnerzy - partnerzy comperio.co, którzy oferują sprzedaż swoich produktów/usług lub dostarczają ruch na Serwis Comperio.co

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z COMPERIO.CO

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu Comperio.co ma charakter nieodpłatny.
 2. Fachowo.co nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników na stronach partnerów Comperio.co. Fachowo.co informuje w Serwisie Comperio.co o Sprzęcie Elektronicznym oraz pozwala na stworzenie zestawienia 2 modeli.
 3. W ramach Serwisu Comperio.co umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
  1. uzyskiwanie informacji o Sprzęcie Elektronicznym oferowanym przez Partnerów
  2. porównanie cen Sprzętu Elektronicznego oferowanego przez Partnerów
  3. wydawanie, w tym zamieszczanie, opinii lub recenzji dotyczących Sprzętu Elektornicznego,
  4. zapoznawanie się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Sprzętu Elektronicznego
  5. przejście na strony Partnerów, których oferta Sprzętu Elektronicznego jest prezentowana w Serwisie Comperio.co,
  6. korzystanie z Usług, w tym:
   1. otrzymywania newslettera,
   2. powiadamiania o nowych ofertach Partnerów
   3. branie udziału w konkursach organizowanych w Serwisie Comperio.co
 4. Dane dotyczące Sprzętu Elektronicznego umieszczane w Serwisie Comperio.co pochodzą od Partnerów. Fachowo.co dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie Comperio.co były przedstawiane przez Partnerów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Sprzętu Elektroniczego, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Partnerem, z którego oferta pochodzi.
 5. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem odbywa się na warunkach określonych przez Partnera w regulaminie Partnera oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Fachowo.co nie odpowiada za dostawę Sprzętu Elektroniczego oraz przebieg transakcji.
 6. Fachowo.co nie odpowiada:
  1. za realizację dostawy Sprzętu Elektroniczego w związku z zamówieniem złożonym u Partnera przez Użytkownika,
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych ze Sprzętem Elektronicznym i transakcją sprzedaży,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Partnera
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Sprzętu Elektronicznego, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Partnerów
 7. W przypadku niedostępności Sprzętu Elektroniczego lub innych przeszkód występujących po stronie Partnera, Partner będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym.
 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Sprzętu Elektroniczego zamieszczonym zarówno przez Fachowo.co na stronach Serwisu Comperio.co (w tym na stronach dotyczących określonego produktu lub usługi) jak i przez Partnera na jego stronie internetowej, wiążący dla Użytkownika i Partnera jest opis Sprzętu Elektroniczego pochodzący ze strony www Partnera.
 9. Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu Comperio.co, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Serwisie Comperio.co, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie Comperio.co, przysługują Fachowo.co lub podmiotom trzecim.
 10. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie Comperio.co. W szczególności zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie informacji pochodzących z bazy danych Fachowo.co
 11. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień lub newslettera dostępnych w ramach Serwisu Comperio.co, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Fachowo.co z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Comperio.co.

4. OPINIE, RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie Comperio.co wypowiedzi (w tym opinii, recenzji i komentarzy) odnoszących się m.in. do Sprzętu Elektronicznego w tym jego wad i zalet, przebiegu transakcji, Partnera oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.
 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
 3. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail, numeru zamówienia nadanego przez Partnera podczas zakupu Sprzętu Elektroniczego lub dowolnego oznaczenia Użytkownika (imię i nazwisko lub pseudonim).
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
  2. adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek
  3. treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem filmów i zdjęć publikowanych przez producentów,
  4. danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, za wyjątkiem gdy dostępne w Serwisie Comperio.co narzędzia służące do zamieszczenia czy udzielenia wypowiedzi w Serwisie Comperio.co (np. formularze internetowe) dopuszczają wskazanie danych Użytkowników lub innych osób fizycznych,
  5. treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
  6. treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub Partnerami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w tym Partnerów
  7. treści nieprawdziwych.
 5. Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 6. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Fachowo.co upoważnione jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Fachowo.co zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
  1. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia),
  2. odnosi się do innego Partnera niż opiniowany,
  3. odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana,
  4. stanowi piątą lub kolejną opinię wystawioną w ciągu następujących po sobie 90 dni temu samego Partnerowi
  5. narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
  6. narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
  7. świadomie wprowadza w błąd,
  8. zawiera znaki, które powodują, że treść wypowiedzi staje się nieczytelna;
  9. nie zawiera znaków polskich;
  10. jest w całości napisana wersalikami (Caps Lock);
  11. zawiera więcej niż 3 błędy ortograficzne;
  12. zawiera więcej niż 6 błędów interpunkcyjnych;
  13. zawiera więcej niż 3 błędy składniowe;
  14. nie dotyczy wyłącznie jednego opiniowanego Sprzętu Elektronicznego;
  15. nie zawiera uzasadnienia i ogranicza się wyłącznie do stwierdzenia, że Sprzet Elektroniczny jest dobry i godny polecenia;
 7. Poprzez udzielenie wypowiedzi, w tym jej umieszczenie w Serwisie Comperio.co, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Fachowo.co, a także jej modyfikowanie w zakresie wyżej wskazanym. W szczególności dotyczy to opinii na temat Sprzętu Elektronicznego lub Partnerów oraz realizacji transakcji.

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w tym załączników do Regulaminu, administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, których dane osobowe zostały Fachowo.co przekazane w związku ze świadczeniem Usług, jest Fachowo.co.
 2. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 5.1., są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 5.1., przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Fachowo.co usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Fachowo.co (w tym Serwisu Comperio.co), a także związanych ze świadczeniem usług przez Fachowo.co
 4. Fachowo.co z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Fachowo.co zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Fachowo.co sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
 5. Fachowo.co zapewnia Użytkownikom, o których mowa w pkt 5.1., realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy, o których mowa w pkt 5.1., mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Fachowo.co zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Fachowo.co danych osobowych innemu niż Fachowo.co administratorowi danych.
 6. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 5.1., mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 5.1., mogą być także przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usług świadczonych przez Fachowo.co, a także w związku z tymi usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Fachowo.co czynności związane ze świadczeniem usług przez Fachowo.co oraz Partnerom.
 7. Fachowo.co wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem Comperio.co w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. Fachowo.co informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Comperio.co używane są przez Fachowo.co pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu Comperio.co. Uzyskane przez Fachowo.co informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Fachowo.co informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Comperio.co może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

6. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU COMPERIO.CO

 1. Fachowo.co dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Comperio.co. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Fachowo.co podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
 2. Konieczne przerwy techniczne planowane będą przez Fachowo.co w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Użytkowników.
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu Comperio.co związanych z porównywaniem produktów.
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu Comperio inny niż wskazany w powyższym pkt. 6.3.